Voorwaarden en bepalingen


Welkom in Botanee. 
In deze voorwaarden worden de regels en voorschriften uiteengezet voor het gebruik van de website van Botanee, die zich bevindt op www.botanee.be.
Door het bezoeken van deze website gaan we er van uit dat je deze voorwaarden accepteert. Ga niet verder met het gebruik van Botanee als je niet akkoord gaat met alle voorwaarden die op deze pagina vermeld staan. Onze Algemene Voorwaarden zijn tot stand gekomen met behulp van de Algemene Voorwaarden Generator en de Algemene Voorwaarden Generator.

De volgende terminologie is van toepassing op deze Algemene Voorwaarden, Privacy Verklaring en Disclaimer Mededeling en alle Overeenkomsten: "Klant", "U" en "Uw" verwijst naar u, de persoon die zich aanmeldt op deze website en zich conformeert aan de algemene voorwaarden van het Bedrijf. "De Onderneming", "Ons", "Wij", "Onze" en "Ons", verwijst naar onze Onderneming. "Partij", "Partijen", of "Ons", verwijst zowel naar de Klant als naar onszelf. Alle termen verwijzen naar het aanbod, de aanvaarding en de tegenprestatie van betaling die nodig is om het proces van onze bijstand aan de Cliënt op de meest geschikte manier uit te voeren voor het uitdrukkelijke doel om te voldoen aan de behoeften van de Cliënt met betrekking tot de levering van de door de Vennootschap vermelde diensten, in overeenstemming met en onderworpen aan de geldende Nederlandse wetgeving. Elk gebruik van de bovenstaande terminologie of andere woorden in het enkelvoud, meervoud, hoofdlettergebruik en/of hij/zij of zij, worden beschouwd als onderling verwisselbaar en dus als betrekking hebbend op hetzelfde.
Cookies
Wij maken gebruik van cookies. Door www.botanee.be te bezoeken, ga je akkoord met het gebruik van cookies in overeenstemming met het Botanee's Privacybeleid.
De meeste interactieve websites gebruiken cookies om ons in staat te stellen de gegevens van de gebruiker bij elk bezoek te achterhalen. Cookies worden door onze website gebruikt om de functionaliteit van bepaalde gebieden mogelijk te maken en het zo gemakkelijker te maken voor mensen die onze website bezoeken. Sommige van onze affiliate/advertentie partners kunnen ook cookies gebruiken.
Licentie
Tenzij anders vermeld, zijn Botanee en/of haar licentiegevers eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten voor al het materiaal op www.botanee.be. Alle intellectuele eigendomsrechten zijn voorbehouden. U kunt toegang krijgen tot dit van www.botanee.be voor uw eigen persoonlijk gebruik onder voorbehoud van de beperkingen die in deze voorwaarden en bepalingen zijn vastgesteld.
Dat mag je niet doen:
 • Materiaal herpubliceren van www.botanee.be
 • Materiaal van www.botanee.be verkopen, verhuren of in sublicentie geven
 • materiaal van www.botanee.be reproduceren, dupliceren of kopiëren
 • Inhoud herverdelen van www.botanee.be

Deze overeenkomst gaat in op de datum hiervan. Onze Algemene Voorwaarden zijn tot stand gekomen met behulp van de Algemene Voorwaarden Generator en de Privacy Policy Generator.
Delen van deze website bieden de mogelijkheid aan gebruikers om meningen en informatie te posten en uit te wisselen op bepaalde delen van de website. Botanee filtert, bewerkt, publiceert of beoordeelt de commentaren niet alvorens ze op de website worden geplaatst. Commentaren weerspiegelen niet de meningen en opinies van Botanee, haar agenten en/of filialen. Commentaren weerspiegelen de meningen en opinies van de persoon die hun meningen en opinies post. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, is Botanee niet aansprakelijk voor de commentaren of voor enige aansprakelijkheid, schade of onkosten veroorzaakt en/of geleden als gevolg van enig gebruik van en/of plaatsing van en/of verschijnen van de commentaren op deze website. 
Botanee behoudt zich het recht voor om alle commentaren te controleren en om commentaren te verwijderen die als ongepast, beledigend of in strijd met deze voorwaarden kunnen worden beschouwd.
U garandeert en verklaart dat:
 • U bent gerechtigd de Opmerkingen op onze website te plaatsen en beschikt over alle noodzakelijke licenties en toestemmingen om dit te doen;
 • De Opmerkingen maken geen inbreuk op enig intellectueel eigendomsrecht, met inbegrip van maar niet beperkt tot auteursrechten, octrooien of handelsmerken van derden;
 • De commentaren bevatten geen lasterlijk, smadelijk, beledigend, onfatsoenlijk of anderszins onwettig materiaal dat een inbreuk op de privacy vormt
 • De commentaren zullen niet worden gebruikt om handel of klanten te werven of te promoten of om commerciële activiteiten of onwettige activiteiten voor te stellen.

Hierbij verleen je Botanee een niet-exclusieve licentie om jouw Commentaren te gebruiken, te reproduceren, te bewerken en anderen te machtigen om jouw Commentaren te gebruiken, te reproduceren en te bewerken in alle vormen, formaten of media.
Hyperlinken naar onze Inhoud
De volgende organisaties mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming linken naar onze Website:
 • Regeringsinstanties;
 • Zoekmachines;
 • Nieuwsorganisaties;
 • Distributeurs van online-gidsen kunnen naar onze Website linken op dezelfde manier als zij naar de Websites van andere in de lijst opgenomen bedrijven hyperlinken; en
 • Geaccrediteerde bedrijven in het hele systeem, behalve non-profitorganisaties, liefdadigheidswinkelcentra en fondsenwervende groepen voor liefdadigheid, die geen hyperlink naar onze website mogen maken.
Deze organisaties mogen een link plaatsen naar onze homepage, naar publicaties of naar andere informatie op de Website, zolang de link (a) op geen enkele manier misleidend is; (b) niet ten onrechte sponsoring, goedkeuring of goedkeuring impliceert van de verbindende partij en haar producten en/of diensten; en (c) past binnen de context van de site van de verbindende partij.
Wij kunnen andere linkverzoeken van de volgende soorten organisaties in overweging nemen en goedkeuren:
 • algemeen bekende informatiebronnen voor consumenten en/of bedrijven;
 • dot.com gemeenschap sites;
 • verenigingen of andere groepen die liefdadigheidsinstellingen vertegenwoordigen;
 • online directory distributeurs;
 • internet portalen;
 • accountants-, advocaten- en adviesbureaus; en
 • onderwijsinstellingen en handelsverenigingen.
Wij zullen linkverzoeken van deze organisaties goedkeuren als wij besluiten dat: (a) de link ons niet in een ongunstige positie brengt ten opzichte van onszelf of onze geaccrediteerde bedrijven; (b) de organisatie geen negatieve reputatie bij ons heeft; (c) het voordeel voor ons van de zichtbaarheid van de hyperlink de afwezigheid van Botanee compenseert; en (d) de link in de context van algemene broninformatie is.
Deze organisaties mogen een link naar onze homepage plaatsen, zolang de link (a) op geen enkele manier misleidend is; (b) niet valselijk sponsoring, onderschrijving of goedkeuring van de verbindende partij en haar producten of diensten impliceert; en (c) past binnen de context van de site van de verbindende partij.
Als je een van de in paragraaf 2 hierboven genoemde organisaties bent en geïnteresseerd bent in een link naar onze website, moet je ons daarvan op de hoogte stellen door een e-mail te sturen naar Botanee. Vermeld je naam, de naam van je organisatie, contactinformatie en de URL van je site, een lijst van URL's vanwaar je van plan bent een link naar onze website te plaatsen, en een lijst van de URL's op onze site waarnaar je wilt linken. Wacht 2-3 weken op een reactie.
Erkende organisaties mogen als volgt hyperlinken naar onze Website:
 • Door het gebruik van onze bedrijfsnaam; of
 • Door gebruikmaking van de uniform resource locator waarnaar wordt verwezen; of
 • Door het gebruik van een andere beschrijving van onze Website waarnaar wordt gelinkt die zinvol is binnen de context en het formaat van de inhoud op de site van de linkende partij.
Geen gebruik van Botanee's logo of ander artwork zal worden toegestaan voor linking zonder een handelsmerk licentie overeenkomst.
iFrames
Zonder voorafgaande goedkeuring en schriftelijke toestemming mag u geen frames rond onze webpagina's maken die op enigerlei wijze de visuele presentatie of het uiterlijk van onze Website wijzigen.
Aansprakelijkheid voor inhoud
Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige inhoud die op uw website verschijnt. U stemt ermee in ons te beschermen en te verdedigen tegen alle claims die op uw Website verschijnen. Op geen enkele website mogen links verschijnen die kunnen worden geïnterpreteerd als lasterlijk, obsceen of crimineel, of die inbreuk maken op, anderszins in strijd zijn met, of pleiten voor inbreuk op of andere schending van de rechten van derden.
Uw privacy
Lees ons Privacybeleid
Voorbehoud van rechten
Wij behouden ons het recht voor om te verzoeken dat u alle links of een bepaalde link naar onze Website verwijdert. U stemt in met het onmiddellijk verwijderen van alle links naar onze Website op verzoek. Wij behouden ons ook het recht voor om deze voorwaarden en het linkbeleid op elk moment te wijzigen. Door voortdurend te linken naar onze Website, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze linkvoorwaarden en deze te volgen.
Verwijdering van links van onze Website
Als u een link op onze Website vindt die om welke reden dan ook aanstootgevend is, staat het u vrij contact met ons op te nemen en ons hiervan op de hoogte te stellen. Wij zullen verzoeken om links te verwijderen in overweging nemen, maar wij zijn niet verplicht om dit te doen of om u direct te antwoorden.
Wij garanderen niet dat de informatie op deze website correct is, wij staan niet in voor de volledigheid of juistheid ervan, noch beloven wij ervoor te zorgen dat de website beschikbaar blijft of dat het materiaal op de website up-to-date wordt gehouden.
Disclaimer
Voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving, sluiten wij alle verklaringen, garanties en voorwaarden met betrekking tot onze website en het gebruik van deze website uit. Niets in deze disclaimer zal:
 • onze of uw aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel beperken of uitsluiten;
 • onze of uw aansprakelijkheid voor fraude of een frauduleuze voorstelling van zaken te beperken of uit te sluiten;
 • onze of uw aansprakelijkheid te beperken op een wijze die niet is toegestaan onder het toepasselijk recht; of
 • onze of uw aansprakelijkheid uitsluiten die krachtens de toepasselijke wetgeving niet mag worden uitgesloten.

De beperkingen en verboden van aansprakelijkheid in deze afdeling en elders in deze disclaimer: (a) zijn onderworpen aan de voorgaande paragraaf, en (b) van toepassing op alle aansprakelijkheden die voortvloeien uit de disclaimer, met inbegrip van aansprakelijkheden uit contract, uit onrechtmatige daad en voor schending van de wettelijke plicht.
Zolang de website en de informatie en diensten op de website gratis ter beschikking worden gesteld, zijn wij niet aansprakelijk voor verlies of schade van welke aard dan ook.
Contactinformatie
Vragen over de Servicevoorwaarden moeten worden gericht aan hello@botanee.com

x